Edmundo "Eddie" Escobedo, Sr. Middle School
December 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
26
28
29
30
2
3
5
7
9
10
14
16
17
23
24
30
31
4
6